Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetus

Lähtetoetus on toetus, mida makstakse esimest korda üldhariduskooli või kutseõppeasutusse (edaspidi kool) tööle asuvale õpetajale või tugispetsialistile (logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog), kes vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse või kutseõppeasutuse seaduse toodud nõuetele.

Õpetaja lähtetoetus
on ühekordne toetus alustavale põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse (edaspidi kool) õpetajale soodustamaks kooliõpetaja karjäärivalikut. Tugispetsialisti lähtetoetus on ühekordne toetus alustavale põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse (edaspidi kool) eripedagoogile, logopeedile, psühholoogile ja sotsiaalpedagoogile ning koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) logopeedile ja eripedagoogile soodustamaks nende karjäärivalikut.

  • Lähtetoetuse taotleja peab vastama üheaegselt kõigile lähtetoetuse saamiseks ettenähtud nõuetele.
  • Lähtetoetuse saajal tekib kohustus töötada pidevalt 5 aastat vähemalt 0,5 tööajaga.
  • Lähtetoetuse saaja on kohustatud tagastama talle välja makstud lähtetoetuse proportsionaalselt vähem töötatud ajaga, kui tema pidev töötamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimuste kohaselt lõpeb enne 5 aasta möödumist toetuse saamisest arvates.

Küsimuste korral pöörduge: lahtetoetused@harno.ee

Toetuse suurus

2024. aastal on lähtetoetuse suurus 15 979 eurot (sisaldab tulumaksu). Kui töötamine ei toimu täistööajaga, vähendatakse väljamakstava lähtetoetuse suurust proportsionaalselt tööajale.

Igakuise maksuvaba tulu arvestamisel ning aasta tulude planeerimisel soovitame silmas pidada toetuse saamisest tulenevat aastatulu suurenemist. Täpsemat infot maksuvaba tulu arvestamise kohta leiab Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.

Taotlemine

Taotluse esitamine

Taotlusi võtab vastu Haridus- ja Noorteamet.

Taotluse võib esitada veebilehe https://haridusportaal.edu.ee/ (töölaud -> taotlused -> õpetaja lähtetoetuse taotlus) kaudu, kus taotluse esitajale tagatakse autenditult Eesti hariduse infosüsteemist päritud andmete alusel eeltäidetud andmetega taotluse esitamine.

Kui taotluse esitamine Haridusportaali kaudu ei õnnestu võib taotluse saata ameti e-posti aadressile lahtetoetused@harno.ee allkirjastatult ameti väljatöötatud vormil või vormis, mis sisaldab taotlemiseks vajalikke andmeid.

Otsuse tegemine ja toetuse maksmine

Lähtetoetuste andmise otsustab Haridus- ja Noorteamet kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Haridus- ja Noorteamet kontrollib, kas taotlus on esitatud tähtaegselt, võrdleb andmeid EHIS-es olevate andmetega, vajadusel küsib täiendavaid andmeid või dokumente, sealhulgas pädevatelt asutustelt või isikutelt. Otsuse tegemisel lähtutakse taotleja kehtivatest andmetest.   

Lähtetoetuse andmisest keeldutakse, kui  taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid või 
ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

Pärast tähtaja möödumist esitatud taotlus jäetakse läbi vaatamata

Lähtetoetus makstakse lähtetoetuse saaja pangakontole ühes osas hiljemalt 3 kuu jooksul pärast taotluse esitamist. 

Töötamise ja teavitamise kohustus

Õpetaja lähtetoetuse saaja on kohustatud alates toetuse saamisest töötama kooli õpetajana pidevalt 5 aastat vähemalt 0,5 tööajaga. 

Tugispetsialisti lähtetoetuse saaja on kohustatud alates toetuse saamisest töötama tugispetsialistina pidevalt 5 aastat vähemalt 0,5 tööajaga.  

Pideva töötamise hulka loetakse: osalise või puuduva töövõime kestuse aeg (Eesti Töötukassa töövõime hindamise otsus); kuni 3 kuud korraga alla 0,5 tööajaga töötamine; kuni 3 kuud korraga töötamise katkemine.

Pideva töötamise hulka ei arvestata emapuhkuse, vanemapuhkuse ja aja- või asendusteenistuskohustuse täitmise aega. 

Lähtetoetuse saaja on kohustatud teavitama, kui:
⦁    jääb emapuhkusele, vanemapuhkusele või asub aja- või asendusteenistuskohustust täitma;
⦁    katkestab vanemapuhkuse või vabaneb aja- või asendusteenistuse kohustuse täitmisest;
⦁    tema tööleping lõppeb.

Emapuhkusele ja vanemapuhkusele jäämisest ning aja- ja asendusteenistuskohustuse täitma asumisest tuleb teavitada hiljemalt 15 päeva jooksul eemalviibimise perioodi alguskuupäevast ning nende katkestamisest või lõppemisest enne nimetatud sündmuse lõppemist. Töölepingu lõppemisest tuleb teavitada 15 päeva jooksul töölepingu lõppemisest. 

Teavitused tuleb saata e-posti aadressile lahtetoetused@harno.ee.

Toetuse tagasimaksmine

Kui töötamine õpetajana või tugispetsialistina lõpeb enne 5 aasta (60 kuud) möödumist alates lähtetoetuse saamisest või kui 5-aastase perioodi kestel katkeb töötamine rohkem kui 3 kuuks korraga või kui 5-aastase perioodi kestel katkeb vähemalt 0,5 tööajaga töötamine rohkem kui 3 kuuks korraga, kohustub lähtetoetuse saaja hüvitama talle väljamakstud lähtetoetuse proportsionaalselt 5-aastase töötamise aja lõpuni jäänud ajaga. 

Tagasimaksmisele kuuluva summa arvestamisel jagatakse väljamakstud toetuse summa 60 kuuga ning toetussumma ühe kuu kohta korrutatakse töötamisest puudu jäävate kuude arvuga. 

Tagastamisele kuuluv summa tuleb tagasi maksta tagasinõude otsuse tegemisest 3 aasta jooksul igal aastal 1/3 suuruses osas. 

Lähtetoetuse saaja ei ole kohustatud tagastama väljamakstud toetust juhul, kui on töölepingu erakorraliselt üles öeldud tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu või kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, sest töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusaktid